Đang tải dữ liệu..

quy trình xuất nhập container rỗng của các Depot - VietForward.Com (VFC) | Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community
VIETFORWARD.COM'S LOGO

Trở lại   VietForward.Com (VFC) | Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community > GIAO NHẬN - VẬN TẢI - KHU VỰC KIẾN THỨC LOGISTICS > Khai thác cảng

Viết bài mớiTrả lời
Chuyển nhanh tới:
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Chưa đọc 08-11-2010, 08:30 AM
Avatar của dung6670
dung6670 dung6670 đang ẩn
Super Moderator
Cấp bậc: 20 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đơn vị công tác: học ngành kinh tế vân tải biển
Vị trí: HCM
Nghề nghiệp: kinh doanh
Tên thật: Nguyễn Dung
Bài gửi: 514
Đã Cám ơn: 59
Được Cám ơn 1.485 lần trong tổng số 186 bài viết
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới dung6670 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới dung6670
Mặc định quy trình xuất nhập container rỗng của các Depot

quy trình xuất nhập container rỗng của các Depot

Nguồn: http://vietforward.com/showthread.php?s=5eef2d09de4fbc36dd6b91f9e9af8f5c&p=3039


(nguồn tân cảng saigon)ko có font vn.times.hic các bạn chịu khó down về kham khảo.
III. CÁC QUY TRÌNH XUẤT NHẬP CONTAINER RỖNG CỦA DEPOT 09
Ghi chú:
- Chöùng töø: laø caùc giaáy tôø ñöôïc neâu trong qui trình naøy lieân quan ñeán giao nhaän CTN roãng giöõa Caûng Caùt Laùi vaø Khu rỗng C, Depot;
- TBSX : laø Tröïc ban Saûn xuaát caûng, thuoäc Trung taâm ñieàu ñoä;
- Khu rỗng C : là boä phaän quaûn lyù roãng thuoäc TTÑHSX cuûa Cty CP ĐLGNVTXD TC;
- Depot : laø caùc Depot tröïc thuoäc Khu roãng C;
- List : danh saùch container roãng caàn chuyeån;
- Gate in : coång vaøo cuûa Caûng Caùt Laùi;
- Gate out : coång ra cuûa Caûng Caùt Laùi;
- TKHT : thoáng keâ hieän tröôøng;
- ÑQLTH : ñoäi quaûn lyù toång hôïp Cảng.
- DE : maõ Depot ñöôïc söû duïng trong heä thoáng quaûn lyù cuûa Caûng;
- GPT : giaûi phoùng taøu;
- Cont : container
- Nv : Nhaân vieân
- “ / “ : hoaëc
- Control Tower : Vaên phoøng laäp keá hoïach vaø ñieàu haønh hoïat ñoäng saûn xuaát cuûa Caûng.
- MDT : thieát bò ñieän töû laép treân cabin Caåu khung / xe naâng ñeå nhaän höôùng daãn laøm haøng töø control tower
- Phieáu xuaát/nhaäp baõi : laø giaáy caáp cho khaùch haøng khi ñaêng kyù tröôùc döïa treân leänh (Order) cuûa Haõng taøu maø khaùch haøng cung caáp. Laùi xe seõ duøng giaáy naøy ñeå vaøo Caûng giao/nhaän cont. Moãi cont söû duïng 01 giaáy.
- BAT : laø baûng soá giao cho xe khi vaøo Caûng, duøng ñeå lieân laïc giöõa laùi xe vaø phöông tieän naâng haï khi ra coång phaûi traû laïi. Moät xe chæ caáp 01 BAT.
- EIR (Equipment Interchange Receipt) = phieáu giao nhaän cont : laø chöùng töø giao nhaän cont giöõa Caûng vaø khaùch haøng.
- GNVT : Coâng ty coå phaàn ñaïi lyù giao nhaän vaän taûi xeáp dôõ Taân Caûng.
- TTÑÑ : Trung taâm ñieàu ñoä.


1. Quy trình hạ rỗng :

1:phòng thủ tục của cảng

2:cổng vào gate in


3:tại bãi depot 9

4 :cổng ra gateout

5:nhân viên bảo vệ cổng ra1.1 Bước 1: Làm thủ tục đăng ký hạ rỗng tại khu văn phòng thủ tục của Cảng.
- Thương vụ, thu ngân(Nv cuûa GNVT):
Laùi xe (hoaëc khaùch haøng) trình “Leänh haï cont roãng” cho Nv Thöông vuï, Thu ngaân kieåm tra tính hôïp leä cuûa chöùng töø (neáu quaù haïn hoaëc khoâng ñuùng vôùi thoaû thuaän cuûa caùc haõng taøu thì yeâu caàu Laùi xe thoâng qua Ñaïi lyù haõng taøu ñeå giaûi quyeát) vaø caäp nhaät maùy tính (teân chuû haøng, soá cont, côõ, phöông aùn “NHAPR…); Thu tieàn, in hoaù ñôn, kyù leân hoaù ñôn (ghi roõ hoï teân); ghi ngaøy thaùng, soá löôïng cont, phöông aùn taùc nghieäp, soá hoaù ñôn, ñoùng daáu “Ñaõ thu tieàn” leân “Leänh haï cont roãng”. Khaùch haøng ñoùng tieàn vaø nhaän laïi Lệnh hạ rỗng, hoaù ñôn (ñeàu coù daáu “Ñaõ thu tieàn”).
- Phát hành chứng từ( Nv cuûa TTÑÑ) :
• Laùi xe noäp “Leänh haï cont roãng”. Nv chöùng töø kieåm tra tính hôïp leä cuûa Leänh vaø nhaäp soá hoaù ñôn vaøo maùy, chöông trình seõ töï ñoäng hieån thò Phieáu xuaát/nhaäp baõi vôùi moät soá thoâng tin (Teân chuû haøng; soá hieäu; côõ; phöông aùn taùc nghieäp…), sau ñoù Nv chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin töø “Leänh” vaøo maùy tính (Ñaïi lyù phaùt haønh leänh; ngaøy phaùt haønh; haïn traû roãng; kieåu loaïi cont; taøu/chuyeán; caûng dôõ; chuû khai thaùc; soá xe; in phieáu Phieáu xuaát/nhaäp baõi  giao cho khaùch haøng.
- Thông tin do khách hàng đăng ký hạ rỗng được cập nhật lên hệ thống vi tính.
1.2 Bước 2 : Tại cổng vào Gate-in.
- Lái xe vận chuyển ngoài điều khiển xe vào cổng vào gate-in theo đúng luồng qui định.
- Tại cổng vào Gate-in:
- Nv Giao nhận cổng ( Nv cuûa Caûng) :
 Kiểm tra đối chiếu thông tin ghi trên Phiếu xuất/nhập bãi và thực tế cont
o Nếu sai số xe thì sửa lại và đóng dấu bên cạnh. Phiếu xuất/nhập bãi.
o Nếu sai kích cỡ và số hiệu cont  yêu cầu lái xe quay trở lại bộ phận phát hành chứng từ để cấp/sửa lại Phiếu xuất/nhập bãi.
 Kiểm tra tình trạng vỏ ngoài cont và bên trong cont (có bị rách, lủng, móp méo, dơ bẩn … không):
o Neáu cont bò hö hoûng, thieáu caùc boä phaän ñi keøm, dô baån hoaëc coù tem nguy hieåm, maø muïc ”Remark” chöa theå hieän thì Nv Kieåm tra yeâu caàu Laùi xe thaùo dôõ, veä sinh… (trong tröôøng hôïp ñôn giaûn, nhanh choùng) ñaûm baûo cont saïch toát, nguyeân veïn. Neáu khaéc phuïc taïi choã khoâng ñöôïc, Nv Kieåm tra ghi boå sung cuï theå tình traïng cuûa cont vaøo phaàn “Remark”, daùn tem leân cont theo chuûng loaïi qui ñònh; ñoùng daáu teân leân Phiếu xuất/nhập bãi (phaàn “Coång vaøo”).
o Nếu cont bị hư hỏng nặng, Nv kiểm tra cont yêu cầu Lái xe lấy xác nhận của Hãng tàu/Đại lý hãng tàu.
Ghi chuù : Caûng thu phí ñeå laøm dòch vuï veä sinh, söûa chöõa, khaéc phuïc caùc khieám khuyeát cuûa cont theo caùc hôïp ñoàng.

 Cấp BAT, ghi số BAT và đóng mộc lên Phiếu xuất/nhập bãi  giao cho lái xe ký lên Phiếu xuất/nhập bãi để trình Nv Thống kê hiện trường cổng Gate-in.
- Nv Thống kê hiện trường( TTÑÑ) cổng gate-in:
 Thu Phiếu xuất/nhập bãi, nhập số phiếu, cập nhật các thông tin bổ sung (số xe, số cont, tình trạng cont, phân loại hư hỏng vệ sinh…).
 Ghi chú: Phân loại hư hỏng vệ sinh cont: A: sạch tốt, B: bình thường, C: hư hỏng, dơ bẩn (riêng phần dơ bẩn phải ghi rõ theo qui định về các loại dơ bẩn của cont).
 Cập nhật số BAT.
 In và cấp EIR (vị trí hạ bãi của cont sẽ được TOPX chỉ định và được in trên EIR).
Ghi chú: Nếu chương trình không tìm thấy vị trí hạ bãi (không in được EIR)  chưong trình tự động báo Control Tower lập kế hoạch hạ cont để in EIR. Sau 30 giây Nv Thống kê hiện trường cập nhật lại và in EIR.
1.3 Bước 3: Hạ cont tại bãi DEPOT 09:
- Xe vận chuyển ngoài di chuyển đến vị trí hạ cont chỉ định in trên EIR  liên lạc với Cẩu khung/Xe nâng bằng BAT.
- Nv lái Xe nâng: nhấn nút Gate trên màn hình MDT để nhận hướng dẫn hạ bãi mới nhất. Căn cứ vào số BAT thực tế của xe:
- Lựa chọn (số cont, số BAT) trong danh sách chỉ dẫn công việc trên màn hình MDT.
 Nếu thấy số cont, số BAT trùng với chỉ dẫn trên màn hình MDT  hạ cont từ xe xuống vị trí chỉ định. Trong trường hợp không thể hạ xuống vị trí chỉ định, báo Nv kế hoạch bãi trên Control Tower để nhận vị trí hạ khác.
 Nếu không trùng với chỉ dẫn trên màn hình MDT tại vị trí hướng dẫn  báo Nv điều độ bãi để kiểm tra. Nv điều độ bãi sau khi kiểm tra phối hợp với Nv Kế hoạch bãi trên Control Tower hướng dẫn lái xe ngoài và Nv lái xe nâng vị trí hạ mới.
- Xác nhận và cập nhật lên hệ thống các thao tác vừa thực hiện.
- Ghi chuù : khi keït baõi, Nv Ñieàu ñoä baõi coù theå yeâu caàu Nv Thống kê hiện trường coång vaøo ngöøng tieáp nhaän phöông tieän trong moät thôøi gian; neáu phaùt hieän sai leäch giöõa thöïc teá cont vaø EIR, phaûi hieäu chænh ngay; leân keá hoaïch khaéc phuïc caùc cont hö hoûng (neáu coù Order cuûa Chuû khai thaùc hoaëc loãi cuûa Caûng…)
1.4 Bước 4: Tại cổng ra Gate-out.
- Sau khi cont được hạ, lái xe ngoài điều khiển xe ra cổng Gate-out theo luồng giao thông qui định, dừng tại vạch STOP, trình EIR và BAT cho Nv Thống kê hiện trường cổng (nếu không có thêm phương án nhận cont) hoặc di chuyển đến vị trí lấy cont ghi trên Hướng dẫn làm hàng (nếu có thêm phương án lấy cont khác).
- Tại cổng ra Gate-out: Nv Thống kê hiện trường( TTÑÑ) cổng Gate-out:
- Thu BAT, nhận EIR  cập nhật số phiếu, đối chiếu thông tin trên EIR và thông tin trên hệ thống, cập nhật các thông tin bổ sung trên EIR của các bộ phận trước đó (nếu có).
- Bấm giờ ra, đóng dấu cổng ra lên EIR  trả EIR cho lái xe.
- Mở barrie cho xe ra.
1.5 Bước 5: Kiểm tra phương tiện tại cổng bảo vệ Caûng.
- Lái xe ngoài điều khiển xe ra cổng bảo vệ, trình EIR cho Nv bảo vệ cổng ra.
- Nv bảo vệ cổng ra kiểm tra nếu có dấu cổng ra .
- Nếu có dấu cổng ra  cho xe ra khỏi cảng.
- Nếu không có dấu cổng ra  yêu cầu lái xe quay lại cổng Gate-out để hoàn thành thủ tục.
- Nếu không có chứng từ phù hợp  lập biên bản  xử lý.
2.Quy trình caáp roãng:


Bước 1: Làm thủ tục đăng ký caáp rỗng tại khu văn phòng thủ tục của Cảng.
- Thương vụ, thu ngân(Nv cuûa GNVT):
Laùi xe (hoaëc khaùch haøng) trình “Leänh caápï cont roãng” cho Nv Thöông vuï, Thu ngaân kieåm tra tính hôïp leä cuûa chöùng töø Leänh (maãu leänh, con daáu, chöõ kyù cuûa Ñaïi lyù/ Haõng taøu, ngaøy heát haïn…); caäp nhaät maùy tính (teân chuû haøng, soá cont – neáu coù, côõ, traïng thaùi, phöông aùn “CAPR”…); Thu tieàn, in hoaù ñôn, kyù leân hoaù ñôn (ghi roõ hoï teân); ghi ngaøy thaùng, soá löôïng cont, phöông aùn taùc nghieäp, soá hoaù ñôn, ñoùng daáu “Ñaõ thu tieàn” leân “Leänh haï cont roãng”. Khaùch haøng ñoùng tieàn vaø nhaän laïi Lệnh caáp rỗng, hoaù ñôn (ñeàu coù daáu “Ñaõ thu tieàn”).
- Phát hành chứng từ( Nv TTÑÑ):
• Khaùch haøng trình Leänh cho Nv chöùng töø. Nv chöùng töø kieåm tra tính hôïp leä cuûa Leänh vaø nhaäp soá hoaù ñôn cho hieån thò caùc Phiếu xuất/nhập bãi vôùi moät soá thoâng tin (Teân chuû haøng, phöông aùn taùc nghieäp, soá hieäu cont – neáu ñöôïc chæ ñònh - maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu veà cont ñoù nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, tình traïng cont…).
• Nv chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin töø Leänh vaøo maùy tính (soá hieäu Leänh, ngaøy heát haïn Leänh, Ñaïi lyù phaùt haønh, ngaøy phaùt haønh, côõ, kieåu, traïng thaùi, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù, caùc ghi chuù ñaëc bieät, soá xe (neáu coù), phöông aùn “CAPR”…).
• In phieáu Phiếu xuất/nhập bãi, giao cho khaùch haøng.
- Thông tin do khách hàng đăng ký nhận cont được cập nhật lên hệ thống vi tính.
- Khaùch haøng ñöa caùc Phieáu xuaát/nhaäp baõi cho Laùi xe cuûa hoï ñeå vaøo baõi laáy cont.
Bước 2 : Kiểm tra phương tiện, Phiếu xuất/nhập bãi, cấp BAT tại cổng vào( TTÑÑ).
- Lái xe vận chuyển ngoài điều khiển xe vào cổng vào gate-in theo đúng luồng qui định.
- Tại cổng vào Gate-in:
- Nv giao nhận cổng( cuûa caûng): Kiểm tra đối chiếu số xe ghi trên Phiếu xuất/nhập bãi và thực tế phương tiện vào nhận cont, nếu sai số xe thì sửa lại và đóng dấu bên cạnh. Cấp, ghi số BAT đóng dấu lên Phiếu xuất/nhập bãi  Nv Thống kê hiện trường kiểm tra, nếu có dấu của NV giao nhận cổng  bấm mở barrie  xe ngoài đi chuyển đến Văn phòng hiện trường Depot9 để nhận hướng dẫn lấy cont.
- Nếu cấp cont rỗng chỉ định số  Nv thống kê hiện trường cổng vào nhập số phiếu xuất/nhập bãi, cập nhật BAT, in Hướng dẫn làm hàng và giao cho lái xe  mở Barrie cho xe vào.
Bước 3 : Làm thủ tục cấp cont tại Văn phòng hiện trường Depot 09 (đối với trường hợp cấp rỗng không chỉ định số):
- Nv Depot 09:
 Nhận Phiếu xuất/nhập bãi, nhập số hiệu phiếu, kiểm tra hạn cho phép của cont  (nếu quá thời hạn nhận cont, yêu cầu khách hàng quay trở lại Khu thủ tục gia hạn).
 Nhập số xe, số BAT.
 In và cấp Hướng dẫn làm hàng (vị trí nhận cont sẽ được TOPX cập nhật và được in trên Hướng dẫn làm hàng)  giao Hướng dẫn làm hàng cho lái xe.
o Trong trường hợp cấp container không chỉ định: chương trình TOPX sẽ tự tính toán và đưa ra các container phù hợp với yêu cầu của lệnh cấp rỗng. Container này do hệ thống tính toán dựa trên: chỉ định khu vực cấp container trong ca, thời gian lưu container trên bãi (FIFO), số lượng container phải đảo chuyển,... Các cont này sẽ được gán mặc định cho số xe (số BAT) đăng ký. Các container này chỉ hiện trong danh sách công việc trên màn hình của Xe nâng và trên máy vi tính của Nv kế hoạch bãi. Trên Hướng dẫn làm hàng không thể hiện số cont cụ thể cho xe vận chuyển ngoài mà chỉ thể hiện vị trí mà xe sẽ tới lấy cont tối ưu nhất (không phải đảo chuyển).
o Trong trường hợp cấp container có chỉ định thuộc tính (thông gió, cont đóng hàng nặng, fully vent, cont có móc, theo list…): Nv Depot 9 sẽ chỉ định số cont cụ thể dựa trên thông tin cung cấp bởi Nv điều độ bãi hoặc dựa trên danh sách chỉ định của lệnh cấp rỗng, trên Hướng dẫn làm hàng gồm số cont và vị trí hiện hành trên bãi  lái xe ngoài điều khiển xe đến đúng vị trí ghi trên đó để nhận cont.
Bước 4: Xếp dỡ cont tại bãi Depot9
- Xe vận chuyển ngoài di chuyển đến vị trí chỉ định nhận cont in trên Hướng dẫn làm hàng (không ghi số cont cụ thể mà chỉ ghi vị trí lái xe đến chờ làm hàng)  liên lạc với Xe nâng bằng BAT.
- Nv lái Xe nâng: nhấn nút Gate trên màn hình MDT để nhận hướng dẫn giao cont mới nhất. Căn cứ vào số BAT thực tế của xe:
- Lựa chọn (số cont, số BAT) trong danh sách chỉ dẫn công việc trên màn hình MDT:
 Nếu thấy số cont, số BAT trùng với chỉ dẫn trên màn hình MDT  đảo chuyển (nếu có)  giao cont lên xe.
 Nếu không thấy cont theo chỉ dẫn trên màn hình MDT tại vị trí hướng dẫn  báo Nv điều độ bãi kiểm tra. Nv điều độ bãi sau khi kiểm tra phối hợp với Nv Kế hoạch bãi trên Control Tower hướng dẫn lái xe ngoài và Nv lái cẩu khung/xe nâng vị trí lấy cont chính xác.
 Nếu khách hàng không đồng ý lấy cont theo chỉ định ban đầu, Nv lái Xe nâng lựa chọn cấp cont khác trong danh sách.
- Xác nhận và cập nhật lên hệ thống các thao tác vừa thực hiện.
- Ghi chuù :
 Khi keït baõi, Nv Ñieàu ñoä baõi coù theå yeâu caàu Nv vi tính coång vaøo ngöøng hoaëc giaûm tieán ñoä tieáp nhaän xe trong moät thôøi gian; hoặc báo Nv kế hoạch bãi tại Control Tower điều chỉnh kế hoạch.
Bước 5: Kiểm tra cont tại Văn phòng hiện trường Depot 9 trước khi ra cổng :
- Lái xe ngoài điều khiển xe ra Văn phòng hiện trường Depot 9 để kiểm tra đối chiếu cont trước khi ra cổng gate-out.
- Tại Văn phòng hiện trường Depot 9, Nv điều độ kiểm tra đối chiếu với số liệu của cont trong hệ thống vi tính:
- Nếu cont phù hợp với yêu cầu trên Phiếu xuất/nhập bãi (chủng loại, kích cỡ, chủ khai thác, yêu cầu đặc biệt, …)  Ghi số cont lên Phiếu xuất/nhập bãi, đóng dấu và trả Phiếu xuất/nhập bãi cho lái xe ngoài.
- Nếu cont không đúng với yêu cầu trên Phiếu xuất/nhập bãi, hoặc vì một lý do nào đó Khách hàng không đồng ý lấy cont  Nv kế hoạch bãi huỷ phuơng án giao lên xe trong TOPX  Nv Ñieàu Ñoä hiện trường Depot 9 huỷ phát hành cổng vào của container này  Báo Nv kế hoạch bãi lập kế hoạch hạ cont bị hủy  Cập nhật lại Phiếu xuất/nhập bãi này như vi tính cổng vào để bắt đầu lại quy trình lấy cont rỗng.
- Nếu cấp số cont trong danh sách chỉ dẫn trên màn hình MDT, thì  Nv điều độ bãi yêu cầu, Nv lái Xe nâng hạ lại cont  Nv lái Xe nâng hạ cont xuống bãi và xác nhận vị trí hạ mới  Nv điều độ bãi Depot báo Nv kế hoạch huỷ phuơng án giao lên xe trong TOPX  Nv Ñieàu ñoä hiện trường Depot 9 huỷ Gat-in và cập nhật lại Phiếu xuất/nhập bãi để bắt đầu lại quy trình lấy cont rỗng.
- Ghi chuù:
Caùc tröôøng hôïp cont bò hö hoûng, dô baån thì khaùch haøng thöôøng khoâng nhaän. Vì vaäy, tröôùc khi ghi caùc thoâng tin vaøo Phiếu xuất/nhập bãi, Ñieàu ñoä baõi phaûi yeâu caàu Laùi xe kieåm tra kyõ tình traïng cont (traùch nhieäm cuûa Caûng phaûi caáp cont saïch toát cho khaùch haøng). Neáu khaùch haøng hoaëc haõng taøu quyeát ñònh nhaän cont trong tình traïng khoâng toát thì yeâu caàu hoï kyù roõ vaøo muïc “Remark” laø “chaáp nhaän cont naøy”.

Bước 6: Kiểm tra phương tiện, Phiếu xuất/nhập bãi và bấm giờ rời cảng tại cổng ra Gate-out cuûa Caûng.
- Lái xe ngoài điều khiển xe ra cổng Gate-out theo luồng giao thông qui định, dừng tại vạch STOP.
- Caùc cont phaûi ñöôïc môû cöûa khi qua coång (ñeå kieåm tra xaùc ñònh ñuùng laø cont roãng).
- Tại cổng Gate-out :
- Nv giao nhận cổng( cuûa Caûng):
 Kiểm tra dấu cấp cont của Điều độ Khu rỗng/Khu lạnh. Nếu không có dấu, yêu cầu lái xe quay lại hoàn tất qui thủ tục.
 Kiểm tra đối chiếu số cont ghi trên Phiếu xuất/nhập bãi và số cont thực tế trên xe. Kiểm tra tình trạng cont và xác nhận lên Phiếu xuất/nhập bãi.
 Thu BAT, đóng dấu xác nhận lên Phiếu xuất/nhập bãi  trả lại cho lái xe.
- Nv Thống kê hiện trường( TTÑÑ) Gate-out
 Nhận Phiếu xuất/nhập bãi, Hướng dẫn làm hàng  Kiểm tra dấu cấp cont của Điều độ Depot 9, dấu của Nv giao nhận cổng. Nếu không có dấu, yêu cầu lái xe quay lại bổ sung  cập nhật số phiếu, bổ sung các thông tin khác ghi trên Phiếu xuất/nhập bãi.
 Kiểm tra đối chiếu với số liệu trên máy vi tính:
o Nếu đúng chủ khai thác, cỡ loại và thỏa mãn yêu cầu cấp cont  in EIR, yêu cầu lái xe ký nhận. Giữ lại 01 liên EIR (liên trắng) và giao cho Lái xe ngoài 01 liên (liên hồng).
o Nếu sai lệch  không in EIR, yêu cầu lái xe ngoài điều khiển xe quay trở lại gặp điều độ khu hàng để giải quyết.
 Đóng cổng ra lên Phiếu xuất/nhập bãi  giao cho Lái xe.
 Mở barrie cho xe ra.
 Ghi chuù : Nv vi tính coång ra phaûi kieåm tra tính hôïp leä cuûa Phiếu xuất/nhập bãi, kieåm tra vaø chòu traùch nhieäm chính veà vieäc caáp cont ñuùng Chuû khai thaùc vaø côõ loaïi cont.
Bước 7: Kiểm tra phương tiện tại cổng bảo vệ Caûng.
- Lái xe điều khiển xe ra cổng bảo vệ, trình Phiếu xuất/nhập bãi cho Nv bảo vệ cổng ra.
- Nv bảo vệ cổng ra kiểm tra Phiếu xuất/nhập bãi (Dấu cổng ra – đã hoàn thành thủ tục Cảng).
- Nếu đúng  Thu Phiếu xuất/nhập bãi  cho xe ra khỏi Cảng.
- Nếu sai lệch yêu cầu lái xe quay lại bổ sung thủ tục.
- Nếu sai số cont  lập Biên bản  Xử lý theo qui định.

Ghi chú: Nv Bảo vệ phải thu lại Phiếu xuất/nhập bãi hoặc chứng từ hợp lệ của các cont giao đi khỏi Cảng. Hàng ngày bàn giao cho Đội QLTH TTĐĐ để lưu trữ.


3. Qui trình xuaát taøu ( xuaát thaúng) :
3.1. Phạm vi áp dụng:
- Đối với tất cả các container rỗng chuyển từ các depot vào hạ bãi chờ xuất hoặc xuất thẳng lên tàu.
3.2. Ghi chú:
- Hướng dẫn làm hàng: là giấy cấp cho lái xe, hướng dẫn đưa xe đến vị trí lấy cont trên bãi.
3.3. Nội dung qui trình:

Bước 1: Tạo dữ liệu container hạ về xuất tàu/xuất thẳng từ Depot:
- Căn cứ trên danh sách container xuất tàu Cty GNVT lập danh sách những cont chuyển từ Depot về Cát Lái xuất tàu theo định dạng và cấu trúc qui định của chương trình  gửi danh sách sang Đội QLTH.
- Nv Đội QLTH tiến hành tạo dữ liệu EIR trong CMS trên cơ sở danh sách container gửi từ GNVT:
 Nếu container bị sai dữ liệu  yêu cầu GNVT xác định lại tính chính xác của dữ liệu  Nv đội QLTH sửa đổi lại theo đúng thông tin phản hồi.
 Ghi chú: Trong quá trình chuyển container vào xuất tàu, nếu phát hiện sai sót về dữ liệu  Nv đội QLTH sửa đổi lại theo yêu cầu của GNVT.
Bước 2: Nv KH bãi rỗng lập kế hoạch hạ bãi để bố trí vị trí hạ cont rỗng chuyển về xuất tàu từ Depot.
Bước 3: Lập điều kiện xuất thẳng, lập kế hoạch xếp cont trên tàu (sử dụng trong trường hợp xuất thẳng):
- Nv KHĐH tàu cập nhật các điều kiện xuất thẳng trên chương trình CMS:
 Kích cỡ
 Chủ khai thác.
 Cảng dỡ.
 Yêu cầu đặc biệt
 ……
- Nv KHĐH tàu phải lập kế hoạch xếp container lên tàu trong chương trình TOPX trước khi container vào cổng cảng
- Bước 4: Kiểm tra phương tiện tại cổng vào :
- Xe vận chuyển nhận container tại Depot di chuyển vào cổng Gate-in. Khi vaøo coång Laùi xe cho xe ñi theo luoàng qui ñònh.
- Tại cổng Gate-in:
 Nv lái xe vận chuyển thông báo số container chở trên xe cho Nv Thống kê hiện trường cổng hoặc trình EIR của depot nếu có
 Nv Thống kê hiện trường cổng Gate-in kiểm tra, cập nhật số cont chở trên xe vận chuyển  chương trình CMS kiểm tra đối chiếu dữ liệu:
o Nếu không có dữ liệu EIR trên hệ thống  cho phép lái xe vào cổng tạm thời  yêu cầu lái xe liên lạc với Nv Điều hành vận tải để giải quyết.
o Nếu tồn tại dữ liệu EIR trên hệ thống  in Hướng dẫn làm hàng: vị trí được in ra trên phiếu bao gồm hai trường hợp sau:
• Vị trí hạ trên bãi: khi phương án là chuyển cont vào hạ bãi chờ xuất tàu (điều kiện xuất thẳng chưa có).
• Vị trí bay xếp cont trên tàu +Vị trí hạ bãi: nếu cont có đủ điều kiện xuất thẳng đã được thiết lập bởi Nv KHĐH tàu (áp dụng khi thực hiện phương án xuất thẳng).
- Nv lái xe vận chuyển điều khiển xe di chuyển:
 Vào bãi: nếu vị trí in trên phiếu là vị trí hạ trên bãi (phương án chuyển cont vào hạ bãi chờ xuất tàu).
 Lên cầu tàu: nếu trên phiếu có in vị trí bay tàu xếp cont và vị trí hạ trên bãi (phương án xuất thẳng).
Bước 5: Hạ cont tại bãi hàng (phương án chuyển cont vào hạ chờ xuất tàu)
- Xe vận chuyển di chuyển đến vị trí hạ cont chỉ định in trên Hướng dẫn làm hàng  liên lạc với Cẩu khung/Xe nâng bằng BAT.
- Nv lái Cẩu khung/Xe nâng: nhấn nút Gate trên màn hình MDT để nhận hướng dẫn hạ bãi mới nhất. Căn cứ vào số BAT thực tế của xe:
 Lựa chọn (số cont, số BAT) trong danh sách chỉ dẫn công việc trên màn hình MDT.
o Nếu thấy số cont, số BAT trùng với chỉ dẫn trên màn hình MDT  hạ cont từ xe xuống vị trí chỉ định. Trong trường hợp không thể hạ xuống vị trí chỉ định, báo Nv kế hoạch bãi trên Control Tower để nhận vị trí hạ khác.
o Nếu không trùng với chỉ dẫn trên màn hình MDT tại vị trí hướng dẫn  báo Nv Kế hoạch bãi trên Control Tower kiểm tra và nhận hướng dẫn từ Control Tower.
 Xác nhận và cập nhật lên hệ thống các thao tác vừa thực hiện.
Bước 5’: Xếp dỡ cont tại cầu tàu (phương án xuất thẳng).
- NV lái xe vận chuyển điều khiển xe di chuyển tới vị trí bay tàu hoặc cẩu bờ theo vị trí in trên Hướng dẫn làm hàng.
- Nv chấm bay: căn cứ trên sơ đồ bay tàu do Nv KHĐH tàu cung cấp, lựa chọn số cont trên màn hình handheld, hướng dẫn Nv lái cẩu bờ xếp cont lên tàu  Nv chấm bay dùng handheld xác nhận lên hệ thống vị trí thực tế cont được xếp lên tàu. Nếu số container không có trong máy handheld  báo Nv kế hoạch tàu xử lý.
Bước 6: Xe vận chuyển chạy ra Depot nhận cont tiếp theo.

4. Qui trình nhaäp taøu :
4.1 Yeâu caàu :
- Sử dụng cổng GATE IN / GATE OUT tại DE9
4.2 Phaïm vi aùp duïng :
Đối với tất cả các container rỗng được nhập thẳng từ tàu ra Depot
4.3 Nội dung qui trình:
- GNVT thoáng nhaát vôùi TBSX vaø Depot veà keá hoaïch nhaäp thaúng, trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan.

4.3.1 Bước 1: Lập kế hoạch chuyển cont ra depot.
- Nv kế hoạch GNVT lên kế hoạch nhập thẳng container từ tàu  gửi danh sách container rỗng dự kiến nhập thẳng sang Đội QLTH trước khi tàu cập:
- Tên tàu, chuyến, chủ khai thác.
- Tên Depot chuyển ra.
4.3.2 Nv Đội Quản lí tổng hợp cập nhật vào danh sách nhập tàu những container nhập thẳng ra Depot
4.3.3 Bước 2: Lập kế hoạch nhập thẳng trên TOPX:
* Nv kế hoạch bãi:
- Lập kế hoạch trên TOPX chú ý thiết lập những nội dung sau:
 Cỡ, loại, tình trạng, cont.
 Số lượng container nhập theo các nhóm đặc tính.
 Vị trí hạ (Get Range = virtual heapstack “NTH”).
* Nv kế hoạch tàu: gán số hiệu xe chuyển thẳng công việc làm tàu.
4.3.4 Bước 3: Xếp dỡ cont tại cầu tàu:
- Lái xe vận chuyển di chuyển tới vị trí cẩu làm hàng theo hướng dẫn trên màn hình.
- Nhân viên lái cẩu bờ dỡ cont đặt lên xe.
- Nv giao nhận dùng handheld xác nhận số BAT/số xe nội bộ chở cont.
- Trên màn hình handheld của xe chuyển thẳng/xe nội bộ cảng hiện lên chỉ dẫn chạy đến Block NTH  lái xe di chuyển ra cổng Gate-out tại Depot 9.
4.3.5 Bước 4: Kiểm tra phương tiện tại cổng ra Gate-out:
- Tại cổng Gate-out đặt tại Depot 9 :
- Nv kiểm tra cont tại Depot: kiểm tra tình trạng cont, số cont trên xe  ghi đầy đủ tình trạng cont lên danh sách cont nhập tàu.
- Nv Điều độ Depot : cập nhật số cont  thực hiện thao tac GATE OUT  báo lái xe chạy vào vi trí hạ.
- Xe qua cổng Depot 9 chạy vào vi trí hạ.
4.3.6 Bước 5: Sau khi hạ cont ở Depot xong, xe quay trở lại cầu tàu nhận cont tiếp theo

Ghi chú:
- Chỉ những container mà chỉ dẫn trên màn hình MDT yêu cầu chạy đến Block NTH thì mới được phép nhập thẳng ra Depot.
4.4 Baùo caùo ;
Cuoái ca saûn xuaát Nv Ñieàu ñoä toång hôïp saûn löôïng nhaäp taøu ( teân taøu, soá chuyeán .. ), göûi baùo caùo vaøo caùc thôøi ñieåm 07h, 13h, 16h haøng ngaøy cho caùc haõng taøu, ÑQLTH, Khu roãng C... vaø caùc ñòa chæ lieân quan.CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM CHUYÊN MỤC
Nếu Khách thấy tài liệu này có ích, hãy nhấn nút Cám ơn để ủng hộ mình nhé!
Hãy chia sẻ cùng mọi người những kiến thức và tài liệu mà bạn có thể, vì 1 cộng đồng ngày 1 phát triển hơn!
Kiểu file: doc quy trinh xuất nhập container của các depot.doc‎ (121,5 KB, 191 xem)

Lần sửa cuối bởi dung6670; 08-11-2010 lúc 08:35 AM
Trả lời với trích dẫn
Đã có 10 thành viên cám ơn dung6670 cho bài viết này:
HAIXAM  (20-08-2013), hoanglinh  (05-07-2011), isales  (16-03-2011), jindo_17  (19-03-2011), Linh Super  (27-03-2014), nhuquynh_060992  (12-06-2013), ohmygod_nm  (02-10-2011), scoriger  (30-06-2011), vo ngoc 1996  (18-10-2016), zing  (09-11-2011)
  #2  
Chưa đọc 12-06-2013, 06:10 PM
Avatar của nhuquynh_060992
nhuquynh_060992 nhuquynh_060992 đang ẩn
Member
Cấp bậc: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
 
Tham gia ngày: Jun 2013
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
Vị trí: Hải Phòng
Nghề nghiệp: Sinh viên
Bài gửi: 1
Đã Cám ơn: 4
Được Cám ơn 0 lần trong tổng số 0 bài viết
Mặc định

hoa cả mắt mà ko dịch đc ra
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Chưa đọc 18-10-2016, 09:32 PM
Avatar của vo ngoc 1996
vo ngoc 1996 vo ngoc 1996 đang ẩn
Member
Cấp bậc: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
 
Tham gia ngày: Oct 2016
Đơn vị công tác: đại học hàng hải việt nam
Vị trí: hải phòng
Nghề nghiệp: sinh viên
Bài gửi: 3
Đã Cám ơn: 1
Được Cám ơn 0 lần trong tổng số 0 bài viết
Mặc định

em muốn biết thêm về các hoạt động khác của container depot. chị có thêm tài liệu nào nũa ko?
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Chưa đọc 18-10-2016, 09:34 PM
Avatar của vo ngoc 1996
vo ngoc 1996 vo ngoc 1996 đang ẩn
Member
Cấp bậc: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
 
Tham gia ngày: Oct 2016
Đơn vị công tác: đại học hàng hải việt nam
Vị trí: hải phòng
Nghề nghiệp: sinh viên
Bài gửi: 3
Đã Cám ơn: 1
Được Cám ơn 0 lần trong tổng số 0 bài viết
Mặc định

chị có thêm tài lệu nào khác về hoạt động của container depot ko?
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển nhanh tới:

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
VFC ADS LOGO
Biểu thuế XNK 2016 Logo
Biểu thuế XNK 2015 Logo
Biểu thuế XNK 2014 Logo
Biểu thuế XNK 2013 Logo
Pacific Star Logistics ., Co Ltd
Viet Star Shipping Agency
Pasa ., Co Ltd
Vietnam Logistics Review LOGO
PAYLOAD ASIA LOGO

Liên kết nhanh
Dịch vụ Giao nhận vận tải, FLC, LCL, Freight Forwarding Services, Vận tải quốc tế, Trucking nội địa, Chuyển phát nhanh, Courier

Việc làm chuyên nghành Xuất Nhập khẩu, Giao nhận, Vận tải, Sales, Customer Service, Ngoại thương

Khai báo C/O online tại website của VCCI

Trang tiện ích Giao nhận vận tải, hot, duy nhất tại VietForward.Com

Báo Hải Quan Online, baohaiquan.vn,baohaiquan.com.vn, haiquanonline.com.vn

Báo Hải quan dạng In, Print
Website hữu ích
Hải quan
Tổng cục Hải quan
Hải quan Đồng Nai
Hải quan TP HCM
Hải quan Hà Nội
Hải quan Bình Dương
Văn bản Hải quan mới nhất
Tra cứu biểu thuế XNK
Tra cứu trạng thái nợ thuế
Thuế Hải quan
Biếu thuế nhập khẩu vào
các quốc gia khác
Chứng nhận xuất xứ
Do VCCI cấp
Do Bộ Công Thương cấp
Khác
Cục Bảo vệ thực vật
Cục An toàn VSTP
Tổng cục TC-ĐL-CL
QUATEST 1-KTCL-ĐL
QUATEST 3-KTCL-ĐL
Cục Đăng Kiểm
Cục Thú Y


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:26 AM
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
VietForward.Com is a Open Community for Transport & Logistics and related fields only
We keep no responsibility for any content of Members' posts. For abuse report: report@vietforward.com