Đang tải dữ liệu..

Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục hải quan - VietForward.Com (VFC) | Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community
VIETFORWARD.COM'S LOGO

Trở lại   VietForward.Com (VFC) | Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community > GIAO NHẬN - VẬN TẢI - KHU VỰC KIẾN THỨC LOGISTICS > Nghiệp vụ Hải quan > Hình thức khác

Viết bài mớiTrả lời
Chuyển nhanh tới:
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Chưa đọc 12-02-2011, 11:32 AM
Avatar của vtrans
vtrans vtrans đang ẩn
Member
Cấp bậc: 11 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Bài gửi: 162
Đã Cám ơn: 43
Được Cám ơn 174 lần trong tổng số 53 bài viết
Mặc định Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục hải quan

Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục hải quan

Nguồn: http://vietforward.com/showthread.php?s=93a84cb1c507dc4ffb790d68cdbcd921&p=4554


- Trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân, tổ chức:
Cá nhân, tổ chức nộp văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.
- Đối với cơ quan hải quan:
+ Bước 1: Cơ quan Hải quan tiếp nhận văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.
+ Bước 2: Cơ quan Hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
+ Thông qua các hệ thống bưu chính

- Thành phần, số l
ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.
+ Các thông tin khác (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ từ ngày cơ quan Hải quan nhận được văn bản xin gia hạn.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tra chống buôn lậu.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục Hải quan.
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001;
+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001;
+ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;
+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
+ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
+ Quyết định số 42/2007/QĐ-BTC về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan.


Tên đơn vị tiếp nhận Đơn
Số: ……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày …..tháng….năm 200…..
THÔNG BÁO
Thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hóa yêu cầu bảo hộ/thu hẹp
hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu
Kính gửi: ………………………………………… ..

Ngày… tháng… năm 200….., (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận Đơn yêu cầu ban đầu) đã tiếp nhận văn bản số… ngày… tháng… năm… của (tên người viết văn bản) về việc thu hẹp/mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ/thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu số… ngày… tháng… năm………
Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, Quyết định …../QĐ-TCHQ ngày……tháng…..năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) đồng ý/từ chối để (tên người viết văn bản) thu hẹp hoặc mở rộng đối tượng sở hữu trí tuệ yêu cầu bảo hộ/thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi yêu cầu/gia hạn thời gian áp dụng Đơn yêu cầu số ……ngày …..tháng…….năm…… (Nếu từ chối phải nêu rõ lý do)
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);
- Cục ĐTCBL (để theo dõi);
- Lưu.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày ……..tháng…….năm 200……..

ĐƠN YÊU CẦU
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HÀNG HÓA
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Kính gửi: ………………………………………… ………………

Người ký tên dưới đây yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu cũng như việc cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan Hải quan:
1. Người nộp đơn:
Tên:……..……………………………… ………………………………….
- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):……………………………………
- Địa chỉ: ………………………………………… …………………………………..
- Điện thoại: …………………………………- Fax:………………………….
- E-mail/địa chỉ website: ………………………………………… ………..
2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:
-Tên:……………………………………… ……………………………………
- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):………………………………
- Địa chỉ: ………………………………………… …………………………
- Điện thoại: ……………………………… - Fax:……………………………
- E-mail/địa chỉ website: ………………………………………… …………
3. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm: (ghi rõ là quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý):……………
- Tên văn bằng bảo hộ:
- Số: ……………..ngày cấp: ………. Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:………
4. Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có): ………………………………………… ……………………………………
………………………………………… ……………………………………
5. Phạm vi yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát: (ghi rõ yêu cầu là trong toàn quốc/Cục Hải quan/Chi cục Hải quan):……………………
6. Tài liệu có liên quan:
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………
Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)Tên đơn vị tiếp nhận Đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày ……… tháng……… năm…….

THÔNG BÁO
Chấp nhận Đơn yêu cầu……
Kính gửi:……………………….

Ngày tháng năm 200 , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn yêu cầu) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…….
Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số /QĐ-TCHQ ngày tháng năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xúât khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) chấp nhận Đơn yêu cầu số:…………ngày ….. tháng…… năm……… của (tên người nộp đơn).
Trong quá trình cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, (người nộp đơn) phải thực hiện mọi nghĩa vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung yêu cầu của mình.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);
-Cục ĐTCBL (để theo dõi);
-Lưu.Tên đơn vị tiếp nhận Đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày………. tháng………năm ………
THÔNG BÁO
Từ chối chấp nhận Đơn yêu cầu……
Kính gửi:……………………….

Ngày tháng năm 200 , (tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) đã tiếp nhận Đơn yêu cầu số …… ngày ……. tháng ….. năm 200….của (tên người nộp đơn) theo Phiếu tiếp nhận đơn số….. ngày ….tháng …. Năm…….
Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số /QĐ-TCHQ ngày tháng năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) từ chối tiếp nhận Đơn yêu cầu của (tên người nộp đơn) với lý do:……………………………………… …..
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);
-Cục ĐTCBL (để theo dõi);
-Lưu.Tên đơn vị tiếp nhận Đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày………. tháng………năm ………

THÔNG BÁO
Huỷ bỏ hiệu lực áp dụng của Đơn yêu cầu
kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
Kính gửi:……………………….

Căn cứ quy định tại Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Quyết định số /QĐ-TCHQ ngày tháng năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Trên cơ sở đề nghị của (tên người viết văn bản) tại văn bản số:…… ngày……. tháng…. năm…… (trường hợp chủ sở hữu quyền có yêu cầu chấm dứt hiệu lực thi hành Đơn yêu cầu).
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn ban đầu) quyết định chấm dứt hiệu lực áp dụng Đơn yêu cầu số …… ngày…… tháng…… năm ………của (tên người nộp đơn ban đầu) với lý do:
(Tên đơn vị Hải quan tiếp nhận đơn) xin thông báo để (tên người nộp đơn) và (các đơn vị có liên quan) được biết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TIẾP NHẬN
-Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
-Các đơn vị (thuộc, trực thuộc liên quan);
-Cục ĐTCBL (để theo dõi);
-Lưu.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày ……..tháng…….năm 200……..

ĐƠN YÊU CẦU
TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Kính gửi: ………………………………………… ….

Người ký tên dưới đây yêu cầu tạm dùng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cam kết bồi thường thiệt hại trực tiếp cho chủ lô hàng, thanh toán các chí phí phát sinh khác do việc yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng gây ra:
1. Người nộp đơn:
- Tên:
- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):
- Địa chỉ:
- Điện thoại: ……………………………………
- Fax………………………………………..
- E-mail/địa chỉ website: ………………………………………… ……
2. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ:
- Tên:
- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):
- Địa chỉ:
- Điện thoại: ……………………………………
- Fax………………………………………..
- E-mail/địa chỉ website: ………………………………………… ……..
3. Tổ chức, cá nhân bị nghi giờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:
- Tên:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: ………………………
- Fax………………………………………..
- Số chứng minh thư/ hộ chiếu (nếu là cá nhân):
4. Cá nhân, tổ chức có quyền lợi, lợi ích liên quan:
- Tên:
- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân):
- Địa chỉ:
- Điện thoại: ……………………………………
-Fax………………………………………..
- E-mail/địa chỉ website: ………………………………………… …
5. Tên, địa chỉ, điện thoại của người làm chứng (nếu có):…………….
………………………………………… ………………………………
6. Đối tượng sở hữu trí tuệ bị nghi ngờ xâm phạm: (ghi rõ là quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý):……………………………………… …………
- Tên văn bằng bảo hộ: ………………………………………… ………
- Số:………………………Ngày cấp văn bằng bảo hộ:…………………..
- Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ:……………………………………… …..
7. Các thông tin dự đoán về thời gian và địa điểm làm thủ tục xuất, nhập khẩu đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………8. Các thông tin về cách thức xuất khẩu, nhập khẩu, nước xuất khẩu, cách thức đóng gói, người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, đặc điểm phân biệt hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp với hàng hóa xâm phạm:
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………9. Tài liệu có liên quan:
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếu có)
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM CHUYÊN MỤC
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chủ đề tương tự
Chủ đề Người khởi xướng chủ đề Diễn đàn Trả lời Bài gửi mới nhất
Danh sách một số hãng tàu tại Việt Nam depchaikinh Website hay 5 10-07-2018 10:13 PM
Danh sách các hãng hàng không đang hoạt động tại sân bay nội bài hasario Tài liệu khác 0 08-11-2010 09:58 PM
Danh sách các chủ tàu chienssl Kiến thức Sea 3 10-09-2010 02:43 PM
Danh sách các Sở Thương Mại diepqtk Website hay 2 07-07-2010 09:03 AM
Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. admin Luật và công ước áp dụng 0 18-03-2010 10:06 PM


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển nhanh tới:

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
VFC ADS LOGO
Biểu thuế XNK 2016 Logo
Biểu thuế XNK 2015 Logo
Biểu thuế XNK 2014 Logo
Biểu thuế XNK 2013 Logo
Pacific Star Logistics ., Co Ltd
Viet Star Shipping Agency
Pasa ., Co Ltd
Vietnam Logistics Review LOGO
PAYLOAD ASIA LOGO

Liên kết nhanh
Dịch vụ Giao nhận vận tải, FLC, LCL, Freight Forwarding Services, Vận tải quốc tế, Trucking nội địa, Chuyển phát nhanh, Courier

Việc làm chuyên nghành Xuất Nhập khẩu, Giao nhận, Vận tải, Sales, Customer Service, Ngoại thương

Khai báo C/O online tại website của VCCI

Trang tiện ích Giao nhận vận tải, hot, duy nhất tại VietForward.Com

Báo Hải Quan Online, baohaiquan.vn,baohaiquan.com.vn, haiquanonline.com.vn

Báo Hải quan dạng In, Print
Website hữu ích
Hải quan
Tổng cục Hải quan
Hải quan Đồng Nai
Hải quan TP HCM
Hải quan Hà Nội
Hải quan Bình Dương
Văn bản Hải quan mới nhất
Tra cứu biểu thuế XNK
Tra cứu trạng thái nợ thuế
Thuế Hải quan
Biếu thuế nhập khẩu vào
các quốc gia khác
Chứng nhận xuất xứ
Do VCCI cấp
Do Bộ Công Thương cấp
Khác
Cục Bảo vệ thực vật
Cục An toàn VSTP
Tổng cục TC-ĐL-CL
QUATEST 1-KTCL-ĐL
QUATEST 3-KTCL-ĐL
Cục Đăng Kiểm
Cục Thú Y


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:11 AM
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
VietForward.Com is a Open Community for Transport & Logistics and related fields only
We keep no responsibility for any content of Members' posts. For abuse report: report@vietforward.com